banner-copy.jpg

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จัดตั้งเป็นกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นตรงต่อแผนกการฝึก รด. มีที่ตั้งอยู่ถนนทหาร ตรงข้ามกับวิทยาลัยครูอุดรธานี ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ในขณะนั้น)ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อจากกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นแผนกการฝึกอุดรธานี ขึ้นตรงต่อกองฝึกภาคอิสาน รด.และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมการรักษาดินแดน ฝากการบังคับบัญชาแผนกการฝึก จ.อุดรธานีไว้กับจังหวัดทหารบกอุดรธานี

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แผนกการฝึกอุดรธานี เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกอุดร (ผฝ.กสร.จทบ.อ.ด.)และได้แปรสภาพเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ (ศฝ.นศท.มทบ.๒๔)เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และย้ายที่ตั้งจากเดิมมาเข้าที่ตั้งใหม่ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนน ทหาร ตำบลหมาแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน

Last modified onTuesday, 09 January 2018 07:42
  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2143 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2091 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev